MINISTRIA PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTMEDREJTORIA E SHËRBIMIT TË TRUPIT DIPLOMATIK

DREJTORI

NJOFTIM

“Për shpalljen e vendeve të lira të punës në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik”

Në zbatim të Ligjit Nr. 7582, datë 13.07.1992 ”Për ndërmarrjet shtetërore”, Ligjit nr.7961 datë 12.07.1995, Kodi i Punës i RSH-së dhe Kontratës Kolektive të Punës, Drejtoria e Shërbimit të Trupit Diplomatik, shpall njoftimin për pozicionin e lirë të punës, murator në Grupin e Shërbimeve.

Kandidati duhet të plotësojë këto kritere:

  1. Të ketë diplomën e shkollës të mesme.
  2. Të ketë eksperiencë pune 2-vjeçare.            

Të interesuarit duhet të paraqesin këto dokumenta:

  1. Kërkesë
  2. Curriculum Vitae
  3. Diplomën e arsimit përkatës

Kandidati duhet të paraqesë këto dokumenta në Zyrën e Protokollit, pranë Sektorit të Administratës dhe Zbatimit në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik, brenda datës 16.06.2020.