MINISTRIA

NJOFTIM

 

 

 

“Për shpalljen e vendeve të lira të punës në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik”

 

Në zbatim të Ligjit Nr. 7582, datë 13.07.1992 ”Për ndërmarrjet shtetërore”, Ligjit nr.7961 datë 12.07.1995, Kodi i Punës i RSH-së dhe Kontratës Kolektive të Punës, Drejtoria e Shërbimit të Trupit Diplomatik, shpall njoftimin për pozicionin e lirë (të përkohshëm) të punës, Ndihmësmurator në Grupin e Shërbimeve.

 Kandidati duhet të plotësojë këto kritere:

 Të ketë diplomën e shkollës tetëvjeçare ose të mesme.

 1. Të ketë eksperiencë pune 2-vjeçare.           

Të interesuarit duhet të paraqesin këto dokumenta:

 1.  Kërkesë
 2. Curriculum Vitae
 3. Diplomën e arsimit përkatës

 

  Kandidati duhet të paraqesë këto dokumenta në Zyrën e Protokollit, pranë Sektorit të Administratës dhe Zbatimit në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik, brenda datës 31.01.2020.

 

Rruga “Skënderbej”-Tiranë, Tel/Fax: 4 2222756, www.dshtd.gov.al, dshtd@dshtd.gov.al

 

MINISTRIA
PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME

DREJTORIA
E SHËRBIMIT TË TRUPIT DIPLOMATIK

DREJTORI

NJOFTIM

“Për shpalljen e vendeve të
lira të punës në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik”

Në zbatim të Ligjit Nr. 7582, datë
13.07.1992 ”Për ndërmarrjet shtetërore”, Ligjit nr.7961 datë 12.07.1995, Kodi i
Punës i RSH-së dhe Kontratës Kolektive të Punës,
Drejtoria
e Shërbimit të Trupit Diplomatik,
shpall njoftimin për
pozicionin e lirë të punës,
Kaldaist, në Grupin e Shërbimeve.

Kandidati duhet të plotësojë këto kritere:

 1. Të ketë diplomën e shkollës së mesme.
 2. Të ketë eksperiencë pune 5-vjeçare si kaldaist.
        

Të interesuarit duhet të paraqesin këto dokumenta:

 1. Kërkesë
 2. Curriculum Vitae
 3. Diplomën e arsimit të mesëm
 4. Fotokopje të librezës së punës

Kandidati duhet të paraqesë këto dokumenta në Zyrën e Protokollit, pranë
Sektorit të Administratës dhe Zbatimit në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit
Diplomatik, brenda datës 15.10.2019.

Rruga “Skënderbej”-Tiranë,
Tel/Fax: 4 2222756, www.dshtd.gov.al, dshtd@dshtd.gov.al