Për shpalljen e vendeve të lira të punës në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik

 

dshtd

              MINISTRIA PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME

                DREJTORIA E SHËRBIMIT TË TRUPIT DIPLOMATIK

    DREJTORI  

  NJOFTIM

 

“Për shpalljen e vendeve të lira të punës në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik”

 

Në zbatim të Ligjit Nr. 7582, datë 13.07.1992 ”Për ndërmarrjet shtetërore”, Ligjit nr.7961 datë 12.07.1995, Kodi i Punës i RSH-së dhe Kontratës Kolektive të Punës, Drejtoria e Shërbimit të Trupit Diplomatik, shpall njoftimin për pozicionin e lirë të punës, Punonjëse pastrimi, në Grupin e Shërbimeve.

 

 

Kandidati duhet të plotësojë këto kritere:

 

 1. Të ketë diplomën e shkollës së mesme.

 

Të interesuarit duhet të paraqesin këto dokumenta:

 

 1. Kërkesë
 2. Curriculum Vitae
 3. Diplomën e arsimit të mesëm

 

 

Kandidati duhet të paraqesë këto dokumenta në Zyrën e Protokollit, pranë Sektorit të Administratës dhe Zbatimit në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik, brenda datës 19.07.2019.

 


Rruga “Skënderbej”-Tiranë, Tel/Fax: 4 2222756, www.dshtd.gov.al, dshtd@dshtd.gov.al

 

 

 

dshtd

              MINISTRIA PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME

                DREJTORIA E SHËRBIMIT TË TRUPIT DIPLOMATIK

    DREJTORI  

  NJOFTIM

 

“Për shpalljen e vendeve të lira të punës në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik”

 

Në zbatim të Ligjit Nr. 7582, datë 13.07.1992 ”Për ndërmarrjet shtetërore”, Ligjit nr.7961 datë 12.07.1995, Kodi i Punës i RSH-së dhe Kontratës Kolektive të Punës, Drejtoria e Shërbimit të Trupit Diplomatik, shpall njoftimin për pozicionin e lirë të punës, Marangoz, në Grupin e Shërbimeve.

 

 

Kandidati duhet të plotësojë këto kritere:

 

 1. Të ketë përvojë pune jo më pak se tre vjet.
 2. Njohuri dhe aftësi të mjaftueshme për profilin e punës të marangozit.

 

 

 

Të interesuarit duhet të paraqesin këto dokumenta:

 1. Kërkesë
 2. Curriculum Vitae
 3. Diplomën e arsimit të kryer

 

 

 

 

Kandidati duhet të paraqesë këto dokumenta pranë Sektorit të Administratës dhe Zbatimit në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik, brenda datës 05.07.2019.

 

 


Rruga “Skënderbej”-Tiranë, Tel/Fax: 4 2222756, www.dshtd.gov.al, dshtd@dshtd.gov.al

 

 

 

dshtd

              MINISTRIA PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME

                DREJTORIA E SHËRBIMIT TË TRUPIT DIPLOMATIK

    DREJTORI  

  NJOFTIM

 

“Për shpalljen e vendeve të lira të punës në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik”

 

Në zbatim të Ligjit Nr. 7582, datë 13.07.1992 ”Për ndërmarrjet shtetërore”, Ligjit nr.7961 datë 12.07.1995, Kodi i Punës i RSH-së, i ndryshuar dhe Kontratës Kolektive të Punës, Drejtoria e Shërbimit të Trupit Diplomatik, shpall njoftimin për pozicionin e lirë, të përkohshëm të punës, Shef në Sektorin Juridik dhe të Prokurimeve.

 

 

Kandidati duhet të plotësojë këto kritere:

 

 1. Të jetë diplomuar pranë fakultetit të drejtësisë
 2. Të ketë eksperiencë pune në administratën shtetërore
 3. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze

 

 

Të interesuarit duhet të paraqesin këto dokumenta:

 

 1. Kërkesë
 2. Curriculum Vitae
 3. Diplomën e arsimit të kryer
 4. Fotokopje të kartës së identitetit
 5. Fotokopje të dëshmisë së gjuhës së huaj

 

 

Kandidati duhet të paraqesë këto dokumenta në Zyrën e Protokollit, pranë Sektorit të Administratës dhe Zbatimit në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik, brenda datës 21.06.2019.

 


Rruga “Skënderbej”-Tiranë, Tel/Fax: 4 2222756, www.dshtd.gov.al, dshtd@dshtd.gov.al

 

 

 

dshtd

              MINISTRIA PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME

                DREJTORIA E SHËRBIMIT TË TRUPIT DIPLOMATIK

    DREJTORI  

  NJOFTIM

 

“Për shpalljen e vendeve të lira të punës në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik”

 

Në zbatim të Ligjit Nr. 7582, datë 13.07.1992 ”Për ndërmarrjet shtetërore”, Ligjit nr.7961 datë 12.07.1995, Kodi i Punës i RSH-së dhe Kontratës Kolektive të Punës, Drejtoria e Shërbimit të Trupit Diplomatik, shpall njoftimin për pozicionin e lirë të punës, Kaldaist në Grupin e Shërbimeve.

 

Kandidati duhet të plotësojë këto kritere:

 1. Të ketë diplomën e shkollës së mesme.
 2. Të ketë eksperiencë pune 2-vjeçare si kaldaist.

 

Të interesuarit duhet të paraqesin këto dokumenta:

 1. Kërkesë
 2. Curriculum Vitae
 3. Diplomën e arsimit të mesëm

 

 

 

 

Kandidati duhet të paraqesë këto dokumenta në Zyrën e Protokollit, pranë Sektorit të Administratës dhe Zbatimit në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik, brenda datës 15.02.2019.

 


Rruga “Skënderbej”-Tiranë, Tel/Fax: 4 2222756, www.dshtd.gov.al, dshtd@dshtd.gov.al

 

 

 

dshtd

              MINISTRIA PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME

                DREJTORIA E SHËRBIMIT TË TRUPIT DIPLOMATIK

    DREJTORI  

  NJOFTIM

 

“Për shpalljen e vendeve të lira të punës në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik”

 

 

Në zbatim të Ligjit Nr. 7582, datë 13.07.1992 ”Për ndërmarrjet shtetërore”, Ligjit nr.7961 datë 12.07.1995, Kodi i Punës i RSH-së dhe Kontratës Kolektive të Punës, Drejtoria e Shërbimit të Trupit Diplomatik, shpall njoftimin për pozicionin e lirë të punës, Specialist për Koordinimin me MEPJ-në, në Sektorin e Administratës dhe Zbatimit.

 

Kandidati duhet të plotësojë këto kritere:

 

 1. Të jetë diplomuar pranë fakultetit të drejtësisë
 2. Të ketë eksperiencë pune 2-vjeçare në administratë shtetërore
 3. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze

 

 

 

Të interesuarit duhet të paraqesin këto dokumenta:

 

 1. Kërkesë
 2. Curriculum Vitae
 3. Diplomën e arsimit të kryer
 4. Dëshmi të gjuhës së huaj

 

 

Kandidati duhet të paraqesë këto dokumenta në Zyrën e Protokollit, pranë Sektorit të Administratës dhe Zbatimit në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik, brenda datës 25.01.2019.

 


Rruga “Skënderbej”-Tiranë, Tel/Fax: 4 2222756, www.dshtd.gov.al, dshtd@dshtd.gov.al

 

 

 

dshtd

              MINISTRIA PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME

                DREJTORIA E SHËRBIMIT TË TRUPIT DIPLOMATIK

    DREJTORI  

  NJOFTIM

 

“Për shpalljen e vendeve të lira të punës në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik”

 

Në zbatim të Ligjit Nr. 7582, datë 13.07.1992 ”Për ndërmarrjet shtetërore”, Ligjit nr.7961 datë 12.07.1995, Kodi i Punës i RSH-së dhe Kontratës Kolektive të Punës, Drejtoria e Shërbimit të Trupit Diplomatik, shpall njoftimin për pozicionin e lirë të punës, Ndihmësmurator në Grupin e Shërbimeve.

 

 1. Kandidati duhet të plotësojë këto kritere: 
  1. Të ketë diplomën e shkollës tetëvjeçare ose të mesme.
  2. Të ketë eksperiencë pune 2-vjeçare.

   

  Të interesuarit duhet të paraqesin këto dokumenta:

   

  1. Kërkesë
  2. Curriculum Vitae
  3. Diplomën e arsimit përkatës

   

   

   

   

  Kandidati duhet të paraqesë këto dokumenta në Zyrën e Protokollit, pranë Sektorit të Administratës dhe Zbatimit në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik, brenda datës 09.01.2019.

   

 


Rruga “Skënderbej”-Tiranë, Tel/Fax: 4 2222756, www.dshtd.gov.al, dshtd@dshtd.gov.al

 

 

 

dshtd

              MINISTRIA PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME

                DREJTORIA E SHËRBIMIT TË TRUPIT DIPLOMATIK

    DREJTORI  

  NJOFTIM

 

“Për shpalljen e vendeve të lira të punës në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik”

 

Në zbatim të Ligjit Nr. 7582, datë 13.07.1992 ”Për ndërmarrjet shtetërore”, Ligjit nr.7961 datë 12.07.1995, Kodi i Punës i RSH-së dhe Kontratës Kolektive të Punës, Drejtoria e Shërbimit të Trupit Diplomatik, shpall njoftimin për pozicionin e lirë të punës, Elektriçist në Grupin e Shërbimeve.

 

Kandidati duhet të plotësojë këto kritere:

 1. Të ketë diplomën e shkollës së mesme të përgjithshme ose profesionale.
 2. Të ketë eksperiencë pune 2-vjeçare.

 

Të interesuarit duhet të paraqesin këto dokumenta:

 1. Të interesuarit duhet të paraqesin këto dokumenta:
  1. Kërkesë
  2. Curriculum Vitae
  3. Diplomën e arsimit të mesëm

  Kandidati duhet të paraqesë këto dokumenta në Zyrën e Protokollit, pranë Sektorit të Administratës dhe Zbatimit në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik, brenda datës 03.10.2018.

   

 


Rruga “Skënderbej”-Tiranë, Tel/Fax: 4 2222756, www.dshtd.gov.al, dshtd@dshtd.gov.al

 

 

 

dshtd

              MINISTRIA PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME

                DREJTORIA E SHËRBIMIT TË TRUPIT DIPLOMATIK

    DREJTORI  

  NJOFTIM

 

“Për shpalljen e vendeve të lira të punës në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik”

 

Në zbatim të Ligjit Nr. 7582, datë 13.07.1992 ”Për ndërmarrjet shtetërore”, Ligjit nr.7961 datë 12.07.1995, Kodi i Punës i RSH-së dhe Kontratës Kolektive të Punës, Drejtoria e Shërbimit të Trupit Diplomatik, shpall njoftimin për pozicionin e lirë të punës, “Specialist për Paisjet dhe Instalimet”, në Sektorin e Administratës dhe Zbatimit në DSHTD.

 

Kandidati duhet të plotësojë këto kritere:

 1. Të jetë diplomuar pranë fakultetit të inxhinierisë mekanike
 2. Të ketë eksperiencë pune 3-vjeçare në administratë shtetërore
 3. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze

 

Të interesuarit duhet të paraqesin këto dokumenta:

 1. Kërkesë
 2. Curriculum Vitae
 3. Diplomën e arsimit të kryer
 4. Dëshmi të gjuhës së huaj

Kandidati duhet të paraqesë këto dokumenta në Zyrën e Protokollit, pranë Sektorit të Administratës dhe Zbatimit në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik, brenda datës 26.09.2018.

 


Rruga “Skënderbej”-Tiranë, Tel/Fax: 4 2222756, www.dshtd.gov.al, dshtd@dshtd.gov.al

 

 

 

dshtd

              MINISTRIA PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME

                DREJTORIA E SHËRBIMIT TË TRUPIT DIPLOMATIK

    DREJTORI  

  NJOFTIM

 

“Për shpalljen e vendeve të lira të punës në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik”

 

Në zbatim të Ligjit Nr. 7582, datë 13.07.1992 ”Për ndërmarrjet shtetërore”, Ligjit nr.7961 datë 12.07.1995, Kodi i Punës i RSH-së dhe Kontratës Kolektive të Punës, Drejtoria e Shërbimit të Trupit Diplomatik, shpall njoftimin për pozicionin e lirë të punës Recepsionist, në Grupin e Shërbimeve në DSHTD

 

Kandidati duhet të plotësojë këto kritere:

 

 1. Të jetë diplomuar fakultetin e histori filologjisë ose drejtësisë
 2. Të ketë eksperiencë pune 2-vjeçare në administratën publike
 3. Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze

 

 

Të interesuarit duhet të paraqesin këto dokumenta:

 

 1. Kërkesë
 2. Curriculum Vitae
 3. Diplomën e arsimit të kryer

 

Kandidati duhet të paraqesë këto dokumenta në Zyrën e Sekretari Arkivës, pranë Sektorit të Administratës dhe Zbatimit në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik, brenda datës 19.09.2018.

 

 


Rruga “Skënderbej”-Tiranë, Tel/Fax: 4 2222756, www.dshtd.gov.al, dshtd@dshtd.gov.al

 

 

 

dshtd

              MINISTRIA PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME

                DREJTORIA E SHËRBIMIT TË TRUPIT DIPLOMATIK

    DREJTORI  

  NJOFTIM

 

“Për shpalljen e vendeve të lira të punës në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik”

 

Në zbatim të Ligjit Nr. 7582, datë 13.07.1992 ”Për ndërmarrjet shtetërore”, Ligjit nr.7961 datë 12.07.1995, Kodi i Punës i RSH-së dhe Kontratës Kolektive të Punës, Drejtoria e Shërbimit të Trupit Diplomatik, shpall njoftimin për pozicionin e lirë (të përkohshëm) të punës, Ndihmësmurator në Grupin e Shërbimeve.

 

Kandidati duhet të plotësojë këto kritere:

 1. Të ketë diplomën e shkollës tetëvjeçare ose të mesme.
 2. Të ketë eksperiencë pune 2-vjeçare.

Të interesuarit duhet të paraqesin këto dokumenta:

 1. Kërkesë
 2. Curriculum Vitae
 3. Diplomën e arsimit përkatës

 

Kandidati duhet të paraqesë këto dokumenta në Zyrën e Protokollit, pranë Sektorit të Administratës dhe Zbatimit në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik, brenda datës 13.07.2018.

 

 


Rruga “Skënderbej”-Tiranë, Tel/Fax: 4 2222756, www.dshtd.gov.al, dshtd@dshtd.gov.al

 

 

 

dshtd

              MINISTRIA PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME

                DREJTORIA E SHËRBIMIT TË TRUPIT DIPLOMATIK

    DREJTORI  

  NJOFTIM

 

“Për shpalljen e vendeve të lira të punës në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik”

 

 Në zbatim të Ligjit Nr. 7582, datë 13.07.1992 ”Për ndërmarrjet shtetërore”, Ligjit nr.7961 datë 12.07.1995, Kodi i Punës i RSH-së dhe Kontratës Kolektive të Punës, Drejtoria e Shërbimit të Trupit Diplomatik, shpall njoftimin për pozicionin e lirë të punës, Elektriçist në Grupin e Shërbimeve.

 

Kandidati duhet të plotësojë këto kritere:

 

 1. Të ketë diplomën e shkollës së mesme të përgjithshme ose profesionale.
 2. Të ketë eksperiencë pune 2-vjeçare.

Të interesuarit duhet të paraqesin këto dokumenta:

 1. Kërkesë
 2. Curriculum Vitae
 3. Diplomën e arsimit të mesëm

 

Kandidati duhet të paraqesë këto dokumenta në Zyrën e Protokollit, pranë Sektorit të Administratës dhe Zbatimit në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik, brenda datës 13.07.2018.

 

 


Rruga “Skënderbej”-Tiranë, Tel/Fax: 4 2222756, www.dshtd.gov.al, dshtd@dshtd.gov.al

 

 

 

dshtd

              MINISTRIA PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME

                DREJTORIA E SHËRBIMIT TË TRUPIT DIPLOMATIK

    DREJTORI  

  NJOFTIM

 

“Për shpalljen e vendeve të lira të punës në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik”

 

 Në zbatim të Ligjit Nr. 7582, datë 13.07.1992 ”Për ndërmarrjet shtetërore”, Ligjit nr.7961 datë 12.07.1995, Kodi i Punës i RSH-së dhe Kontratës Kolektive të Punës, Drejtoria e Shërbimit të Trupit Diplomatik, shpall njoftimin për pozicionin e lirë të punës (provizor), Specialist i/e Planifikimit në Sektorin e Planifikimit dhe Financës.

 Kandidati duhet të plotësojë këto kritere:

 1. Të jetë diplomuar pranë fakultetit ekonomik
 2. Të ketë eksperiencë pune 3-vjeçare
 3. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze

Të interesuarit duhet të paraqesin këto dokumenta:

 1. Kërkesë
 2. Curriculum Vitae
 3. Diplomën e arsimit të kryer
 4. Dëshmi të gjuhës së huaj

 

Kandidati duhet të paraqesë këto dokumenta në Zyrën e Protokollit, pranë Sektorit të Administratës dhe Zbatimit në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik, brenda datës 06.06.2018.

 

 


Rruga “Skënderbej”-Tiranë, Tel/Fax: 4 2222756, www.dshtd.gov.al, dshtd@dshtd.gov.al

 

 

 

dshtd

              MINISTRIA PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME

                DREJTORIA E SHËRBIMIT TË TRUPIT DIPLOMATIK

    DREJTORI  

  NJOFTIM

 

 “Për shpalljen e vendeve të lira të punës në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik”

 

 Në zbatim të Ligjit Nr. 7582, datë 13.07.1992 ”Për ndërmarrjet shtetërore”, Ligjit nr.7961 datë 12.07.1995, Kodi i Punës i RSH-së dhe Kontratës Kolektive të Punës, Drejtoria e Shërbimit të Trupit Diplomatik, shpall njoftimin për pozicionin e lirë të punës, Specialist Preventivues në Sektorin e Planifikimit dhe Financës.

 Kandidati duhet të plotësojë këto kritere:

 1. Të jetë diplomuar pranë fakultetit të inxhinierisë së ndërtimit
 2. Të ketë eksperiencë pune 3-vjeçare në administratë shtetërore
 3. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze

Të interesuarit duhet të paraqesin këto dokumenta:

 1. Kërkesë
 2. Curriculum Vitae
 3. Diplomën e arsimit të kryer
 4. Dëshmi të gjuhës së huaj

Kandidati duhet të paraqesë këto dokumenta në Zyrën e Protokollit, pranë Sektorit të Administratës dhe Zbatimit në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik, brenda datës 05.06.2018.

 

 


Rruga “Skënderbej”-Tiranë, Tel/Fax: 4 2222756, www.dshtd.gov.al, dshtd@dshtd.gov.al

 

 

 

dshtd

              MINISTRIA PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME

                DREJTORIA E SHËRBIMIT TË TRUPIT DIPLOMATIK

    DREJTORI  

NJOFTIM

 

“Për shpalljen e vendeve të lira të punës në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik”

 

Në zbatim të Ligjit Nr. 7582, datë 13.07.1992 ”Për ndërmarrjet shtetërore”, Ligjit nr.7961 datë 12.07.1995, Kodi i Punës i RSH-së dhe Kontratës Kolektive të Punës, Drejtoria e Shërbimit të Trupit Diplomatik, shpall njoftimin për pozicionin e lirë të punës, Elektriçist në Grupin e Shërbimeve.

 Kandidati duhet të plotësojë këto kritere:

 1. Të ketë diplomën e shkollës së mesme të përgjithshme ose profesionale.
 2. Të ketë eksperiencë pune 2-vjeçare.

Të interesuarit duhet të paraqesin këto dokumenta:

 1. Kërkesë
 2. Curriculum Vitae
 3. Diplomën e arsimit të mesëm

Kandidati duhet të paraqesë këto dokumenta në Zyrën e Protokollit, pranë Sektorit të Administratës dhe Zbatimit në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik, brenda datës 31.05.2018.

 

 


Rruga “Skënderbej”-Tiranë, Tel/Fax: 4 2222756, www.dshtd.gov.al, dshtd@dshtd.gov.al
 

dshtd

              MINISTRIA PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME

                DREJTORIA E SHËRBIMIT TË TRUPIT DIPLOMATIK

    DREJTORI  

NJOFTIM

“Për shpalljen e vendeve të lira të punës në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik”

Në zbatim të Ligjit Nr. 7582, datë 13.07.1992 ”Për ndërmarrjet shtetërore”, Ligjit nr.7961 datë 12.07.1995, Kodi i Punës i RSH-së dhe Kontratës Kolektive të Punës, Drejtoria e Shërbimit të Trupit Diplomatik, shpall njoftimin për pozicionin e lirë të punës, Lulishtar në Grupin e Shërbimeve.

 Kandidati duhet të plotësojë këto kritere:

 1. Të ketë diplomën e shkollës së mesme të përgjithshme ose profesionale.
 2. Të ketë eksperiencë pune 2-vjeçare.

Të interesuarit duhet të paraqesin këto dokumenta:

 1. Kërkesë
 2. Curriculum Vitae
 3. Diplomën e arsimit të mesëm

 

Kandidati duhet të paraqesë këto dokumenta në Zyrën e Protokollit, pranë Sektorit të Administratës dhe Zbatimit në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik, brenda datës 15.05.2018.

 


Rruga “Skënderbej”-Tiranë, Tel/Fax: 4 2222756, www.dshtd.gov.al, dshtd@dshtd.gov.al

 

dshtd

              MINISTRIA PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME

                DREJTORIA E SHËRBIMIT TË TRUPIT DIPLOMATIK

    DREJTORI  

NJOFTIM

“Për shpalljen e vendeve të lira të punës në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik”

Në zbatim të Ligjit Nr. 7582, datë 13.07.1992 ”Për ndërmarrjet shtetërore”, Ligjit nr.7961 datë 12.07.1995, Kodi i Punës i RSH-së dhe Kontratës Kolektive të Punës, Drejtoria e Shërbimit të Trupit Diplomatik, shpall njoftimin për pozicionin e lirë të punës, Punonjës parkimi-korrier në Grupin e Shërbimeve.

 Kandidati duhet të plotësojë këto kritere:

 1. Të ketë diplomën e shkollës së mesme e përgjithshme ose profesionale.
 2. Të ketë eksperiencë pune 2-vjeçare.

Të interesuarit duhet të paraqesin këto dokumenta:

 1. Kërkesë
 2. Curriculum Vitae
 3. Diplomën e arsimit të mesëm

 

Kandidati duhet të paraqesë këto dokumenta në Zyrën e Protokollit, pranë Sektorit të Administratës dhe Zbatimit në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik, brenda datës 15.05.2018.

 


Rruga “Skënderbej”-Tiranë, Tel/Fax: 4 2222756, www.dshtd.gov.al, dshtd@dshtd.gov.al

 

dshtd

              MINISTRIA PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME

                DREJTORIA E SHËRBIMIT TË TRUPIT DIPLOMATIK

    DREJTORI  

NJOFTIM

“Për shpalljen e vendeve të lira të punës në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik”

Në zbatim të Ligjit Nr. 7582, datë 13.07.1992 ”Për ndërmarrjet shtetërore”, Ligjit nr.7961 datë 12.07.1995, Kodi i Punës i RSH-së dhe Kontratës Kolektive të Punës, Drejtoria e Shërbimit të Trupit Diplomatik, shpall njoftimin për pozicionin e lirë të punës, Mekanik – Saldator në Grupin e Shërbimeve.

 Kandidati duhet të plotësojë këto kritere:

 1. Të ketë diplomën e shkollës së mesme.
 2. Të ketë eksperiencë pune 2-vjeçare.

Të interesuarit duhet të paraqesin këto dokumenta:

 1. Kërkesë
 2. Curriculum Vitae
 3. Diplomën e arsimit të mesëm
 4. Çertifikatë për saldime

 

Kandidati duhet të paraqesë këto dokumenta në Zyrën e Protokollit, pranë Sektorit të Administratës dhe Zbatimit në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik, brenda datës 07.05.2018.

 


Rruga “Skënderbej”-Tiranë, Tel/Fax: 4 2222756, www.dshtd.gov.al, dshtd@dshtd.gov.al

 

dshtd

              MINISTRIA PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME

                DREJTORIA E SHËRBIMIT TË TRUPIT DIPLOMATIK

    DREJTORI  

NJOFTIM

“Për shpalljen e vendeve të lira të punës në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik”

Në zbatim të Ligjit Nr. 7582, datë 13.07.1992 ”Për ndërmarrjet shtetërore”, Ligjit nr.7961 datë 12.07.1995, Kodi i Punës i RSH-së dhe Kontratës Kolektive të Punës, Drejtoria e Shërbimit të Trupit Diplomatik, shpall njoftimin për pozicionin e lirë të punës, Shef në Sektorin Juridik dhe të Prokurimeve.

 

Kandidati duhet të plotësojë këto kritere:

 1. Të jetë diplomuar pranë fakultetit të drejtësisë
 2. Të ketë eksperiencë pune 5-vjeçare në administratë shtetërore
 3. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze

Të interesuarit duhet të paraqesin këto dokumenta:

 1. Kërkesë
 2. Curriculum Vitae
 3. Diplomën e arsimit të kryer

Kandidati duhet të paraqesë këto dokumenta në Zyrën e Protokollit, pranë Sektorit të Administratës dhe Zbatimit në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik, brenda datës 21.11.2017.

 


Rruga “Skënderbej”-Tiranë, Tel/Fax: 4 2222756, www.dshtd.gov.al, dshtd@dshtd.gov.al

 

 

dshtd

              MINISTRIA PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME

                DREJTORIA E SHËRBIMIT TË TRUPIT DIPLOMATIK

    DREJTORI  

NJOFTIM

 “Për shpalljen e vendeve të lira të punës në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik”

 

Në zbatim të Ligjit Nr. 7582, datë 13.07.1992 ”Për ndërmarrjet shtetërore”, Ligjit nr.7961 datë 12.07.1995, Kodi i Punës i RSH-së dhe Kontratës Kolektive të Punës, Drejtoria e Shërbimit të Trupit Diplomatik, shpall njoftimin për pozicionin e lirë të punës, Shef në sektorin e Planifikimit dhe Financës.

 

Kandidati duhet të plotësojë këto kritere:

 1. Të jetë diplomuar pranë fakultetit ekonomik
 2. Të ketë eksperiencë pune 5-vjeçare në administratë shtetërore
 3. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze
 4. Të ketë njohuri shumë të mira të programit kompjuterik Financa 5

 

Të interesuarit duhet të paraqesin këto dokumenta:

 1. Kërkesë
 2. Curriculum Vitae
 3. Diplomën e arsimit të kryer

Kandidati duhet të paraqesë këto dokumenta në Zyrën e Protokollit, pranë Sektorit të Administratës dhe Zbatimit në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik, brenda datës 06.10.2017.

 


Rruga “Skënderbej”-Tiranë, Tel/Fax: 4 2222756, www.dshtd.gov.al, dshtd@dshtd.gov.al

 

dshtd

              MINISTRIA PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME

                DREJTORIA E SHËRBIMIT TË TRUPIT DIPLOMATIK

    DREJTORI  

NJOFTIM

 “Për shpalljen e vendeve të lira të punës në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik”

Në zbatim të Ligjit Nr. 7582, datë 13.07.1992 ”Për ndërmarrjet shtetërore”, Ligjit nr.7961 datë 12.07.1995, Kodi i Punës i RSH-së dhe Kontratës Kolektive të Punës, Drejtoria e Shërbimit të Trupit Diplomatik, shpall njoftimin për pozicionin e lirë të punës, (me kontratë provizore) Specialist/e e zbatimit të projekteve, në sektorin e zbatimit.

 

Kandidati duhet të plotësojë këto kritere:

 1. Të jetë diplomuar për inxhinieri ndërtimi
 2. Të ketë eksperienca të mëparshme punësimi.
 3. Të ketë njohuri profesionale të kompjuterit dhe të programeve Autocad, Word, Exel
 4. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze dhe të një gjuhe tjetër të BE.

Të interesuarit duhet të paraqesin këto dokumenta:

 1. Kërkesë
 2. Curriculum Vitae
 3. Diplomën e arsimit të kryer

 

Kandidati duhet të paraqesë këto dokumenta në Zyrën e Protokollit, pranë Sektorit të Administratës në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik, brenda datës 04.07.2017.

 

 


 

Rruga “Skënderbej”-Tiranë, Tel/Fax: 4 2222756, www.dshtd.gov.al, dshtd@dshtd.gov.al