Koordinatori për të Drejtën e Informimit për Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik

Elida JUPI

Shefe e Sektorit të Administratës

E-mail: e.jupi@dshtd.gov.al

Tel:  + 355 – 4 – 22 22 756

Mob: 069 40 09 001

Adresa: Rruga “Skënderbej”, Godina Nr.4