Curriculum Vitae - DREJTOR i DSHTD-së

Curriculum Vitae - DREJTOR i DSHTD-së

Z. Adhurim Saliu

 

Adhurim Saliu u lind më 22.12.1962 në qytetin e Vlorës, Shqipëri. Është i martuar dhe ka dy fëmijë.

Studimet dhe Formimi

 Nga 01 shtator 1968 deri më 30 qershor 1980 ka ndjekur arsimin 8-vjeçar dhe të mesëm, Shkolla Industriale në qytetin e Vlorës.

Nga viti 1981 deri më vitin 1986 ka ndjekur studimet në Universitetin  e Tiranës, Fakulteti  Gjeologji Miniera, Dega  Ing.  Nxjerjes dhe Përpunimit të Naftës dhe Gazit.

Kualifikime të Përfunduara 

Kurs  informatike pranë  I.N.I.M-s Tiranë për punimin dhe informatizimin e rezervave të naftës dhe gazit.

Eksperienca në Punë

Nga 01 Shtator 1980 deri më 01 Korrik 1981 ka punuar  pranë N.N.Naftës Gorisht Vlorë si Përgjegjës  i Remontit Mekanik.

Nga 03 Maj 1987 deri më 17 Nëntor 1989 ka punuar pranë N.N.Naftës Marinëz Fier pranë Drejtorisë së Nxjerjes dhe Përpunimit të Naftës dhe Gazit si ing. Sektori Prodhimi dhe ing. në Zbatimin e Metodave Dytësore për Nxjerrjen e Naftës dhe Gazit.

Nga periudha 01 dhjetor 1989 deri më 17 tetor 1992 ka punuar në Uzinën e Traktorave, Tiranë.

Gjatë kohës 01 Dhjetor 1994 deri më 17 Tetor 2000 ka emigruar dhe jetuar në Itali.

Nga 17 Tetor 2001 deri në vitin 2013 punësuar pranë Njësisë Bashkiake nr. 1, Tiranë, në Sektorin e Infrastukturës Publike dhe Kontrollit Urban si Përgjegjës Sektori.

Nga 07 Shkurt 2014 deri më 02 Prill 2018 punësuar pranë Drejtorisë së Shërbimit të Trupit Diplomatik në pozicionin e Zv/Drejtorit.

Në datën 03 Prill 2018 emërohet në pozicionin Drejtor në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik .

Trajnime dhe Seminare

  • Hyrje në administratën Publike
  • Aksesueshmeria për personat me aftësi të kufizuara dhe masat për realizimin e saj
  • Trajnimit në nivelin bazë për përfaqësues të pushtetit vendor për Barazinë Gjinore
  • Menaxhimi i ciklit të politikave dhe projekteve
  • Planifikimi Strategjik në Qeverisjen Lokale
  • Zotëron gjuhët rusisht, italisht dhe anglisht,
  • Zotëron njohuritë kompjuterike për të gjitha programet bazë.