Për shpalljen e vëndeve të lira të punës në Drejtorinë e Shërbimit të Trupit Diplomatik

Në zbatim të Ligjit Nr. 7582, datë 13.07.1992 ” Për ndërmarrjet shtetërore”, Ligjit nr.7961 datë 12.07.1995, Kodi i Punës i RSH-së dhe Kontratës Kolektive të Punës, Drejtoria e Shërbimit të Trupit Diplomatik, shpall njoftimin...

Read More